Noteikumi

Visa veida elektroniskās sistēmas

Pircēja atbildība, pārdevēja atbildība, periodiskā apkalpošana, lietošanas noteikumi.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pircēja atbildība

        - No preces iegādes brīža Pircējs nes pilnu atbildību par dotās preces saglabāšanu, tīrīšanu, apstrādi ar smērvielām un iekārtas apkalpošanu.
        - Tā kā iegādātā prece ir visas sistēmas( vārtu vai durvju) sastāvdaļa, Pircējs tāpat nes pilnu atbildību par visas sistēmas ( vārtu vai durvju) korektu darbību, ka arī citu vienojošo iekārtu( ja tādas ir uzstādītas) korektu darbību, ja tās attiecas uz vārtu automātikas vai piekļuves sistēmas darbību.
        - Tā kā vārtu automātika NESLĒDZ vārtus, bet tikai aizver vārtu vērtnes, Pircējs pats nes pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies vārtus atverot vai aizverot AR ROKĀM( t.i., kad motori ir režīmā “vaļā” vai “ciet” bez atbloķēšanas).
        - Pircējs nes pilnu atbildību par vārtu automātikas motoru reduktoru bojājumiem, kas radušies nepilnīgas vai daļējas vārtu automātikas motoru atbloķēšanas vai bloķēšanas dēļ. Reduktoru bojājumi var izraisīt visa vārtu automātikas komplekta bojājumus.
        - Tā kā vārtu automātika ir visas vārtu sistēmas daļa, Pircējs nes pilnu atbildību par vārtu automātikas sistēmas pareizu uzstādīšanu , kā arī dotās sistēmas un tās daļu , kas ietilpst komplektā, regulēšanu ekspluatācijas laikā.
        - Tā kā vārtu automātika ir tehniski sarežģīts mehānisms, tad tā uzstādīšana un ekspluatācija prasa zināmas iemaņas un apmācību.
        - Pircējs pats atbild par iekārtas pareizu izmantošanu, regulēšanu un periodisku tehnisko apkalpošanu visā ekspluatācijas un garantijas periodā, ka arī pēcgarantijas laikā.
        - Ja iekārtas ekspluatācijas vietā ir bieži strāvas atslēgumi vai strāvas jaudas “lecieni”, Pircējam pašam jāparūpējas par sprieguma stabilizatora vai tīkla filtra uzstādīšanu, tā kā to neesamība var novest pie iekārtas bojājumiem.
        - Pircējs pats nes atbildību par vadu un kabeļu, caur kuriem iekārta tiks pieslēgta elektrotīklam, kvalitāti un stāvokli, jo tie nav iekļauti iekārtas komplektācijā.
        - Pircējs pats nes pilnu atbildību par dotās iekārtas sazemējumu, tā kā tā neesamība vai nekorekta pieslēgšana var novest pie iekārtas elektrisko daļu bojājumiem.
        - Pircējs pats nes pilnu atbildību par vizuālajām vai slēptajām deformācijām un mehāniskajiem bojājumiem, kas radušies dotajā vārtu automātikas/ piekļuves sistēmas/ videonovērošanas sistēmas/ signalizācijas u.c. komplektā nekorektas lietošanas rezultātā.
        - Pircējs pats nes pilnu atbildību par vizuālajām vai slēptajām deformācijām vai bojājumiem dotajā sistēmā, kas radušies trešo personu vainas dēļ, ka arī par elektrisko sistēmu bojājumiem, kas radušies trešo personu vainas dēļ.
        - Pircējs pats nes atbildību par to personu apmācību, kas turpmāk lietos doto sistēmu.
        - Pircējs pats atbild par automātikas iekšējo un ārējo komplekta detaļu oksidēšanos vai koroziju, kas radusies, neveicot periodisku iekārtas apkalpošanu.
        - Pircējs pats nes atbildību, ja ir izmantojis uzstādīto automātikas komplektu ne pēc paredzētajiem nolūkiem, piemēram, tīrīja sniegu vai ledu.
        - Pircējs pats nes atbildību, ja ekspluatācijas laikā uzstādītās automātikas komplekts tika pakļauts kritiskai slodzei vai vides ārējai iedarbībai. (Laistījis iekārtu salā ar ūdeni, izmantojis iekārtu pie pārlieku lielas slodzes uz vienu vērtni vai durvīm, apledojuma laikā u.c.)
        - Pircējam nav tiesības pieprasīt morālo vai citu kompensāciju, kuras varēja rasties klientam iekārtas ekspluatācijas laikā, garantijas laikā kā arī pēcgarantijas periodā.
        - Pircējam nav tiesības pieprasīt no pārdevēja garantijas vai pēcgarantijas tehnisko apkalpošanu vai citus pakalpojumus bez attiecīgās samaksas pārdevējam, tā kā dotie pakalpojumi neattiecās uz jēdzienu – garantija.
        - Pircējs apņemas apmaksāt visus transporta izdevumus, kas ir saistīti ar garantijas remontu uzstādītajai iekārtai vai apņemas nodrošināt dotās iekārtas piegādi birojā Pārdevējam, lai tas veiktu preces apskati un pieņemtu lēmumu par garantijas remontu .
        - Garantijas gadījumā pircējs pats veic nopirktās vai uzstādītās preces demontāžu vai montāžu un regulēšanu.
        - Gadījumā, ja tiek veikts garantijas remonts, pircējam nav tiesības pieprasīt morālas vai jebkādas citas materiālās kompensācijas, kas būtu saistītas ar iekārtas garantijas remontu vai citiem zaudējumiem, kas būtu netīši saistīti vai kuri varēja rasties klientam.

Pārdevēja atbildība

        - Pārdevējs nes atbildību par garantijas remonta nodrošinājumu visā periodā, kurš tika noteikts garantijas talonā, kas tika izsniegts pārdodot preci.
        - Pārdevējs nes atbildību par garantijas remonta nodrošinājumu iegādātajai iekārtai garantijas talonā norādītajā laikā, ja tika veikta uzstādīšana.
        - Garantijas gadījums ir rūpnīcas defekts, kas neļauj iekārtu izmantot paredzētajam nolūkam.
        - Garantijas gadījums ir Pārdevēja montāžas defekts, kas neļauj iekārtu izmantot paredzētajam nolūkam.
        - Netiešie defekti, tādi kā pārlieku liels troksnis, sasilšana, detonācija u.c. ,kuriem pēc klienta domām nevajadzētu būt vai tiem ir jābūt mazākiem, nav garantijas gadījums un pretenzijas par tiem netiek pieņemtas.
        - Pretenzijas par montāžas defektiem, kuri varēja rasties ekspluatācijas laikā pēc norādītā termiņa, kas tiek norādīts pieņemšanas nodošanas aktā un garantijas talonā, netiek pieņemti. (Pieņemšanas/ nodošanas aktā ir norādīts termiņš, kāda laika periodā klientam jāziņo par redzamajiem montāžas defektiem, bet garantijas talonā ir norādīts termiņš, kura laikā jāziņo par montāžas slēptajiem defektiem).
        - Pārdevējs nenes atbildību par preces montāžu, ja apskates laikā tiek konstatēts, ka uzstādītajai iekārtai vai pie iekārtas stiprinājumam tika pielietota pārmērīga slodze, kas varēja novest pie bojājuma.
        - Pārdevējs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies iekārtām, ja tās ir lietojušas neapmācītas personas vai bērni.
        - Pārdevējs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies garantijas laikā Pircējam pastāvīgi remontējot iekārtu vai to uzticot darīt speciālistam bez pietiekošas kvalifikācijas, pieaicinātā speciālista darbības vai bezdarbība rezultātā.
        - Pārdevējs atkārtoti neizdod preces pasi, garantijas talonu vai dokumentus, kas apstiprina preces iegādes faktu, ja Pircējs tos ir nozaudējis.
        - Ja Pircēja nepietiekamas kvalifikācijas dēļ montāžas vai ekspluatācijas laikā ir radušies iekārtas bojājumi, Pārdevējs par šiem bojājumiem nenes nekādu atbildību.
        - Ja Pircējs iekārtas uzstādīšanai vai apkalpošanai ir nolīdzis personas ar nepietiekamu kvalifikāciju, kā rezultātā ir radušies iekārtas bojājumi, Pārdevējs par šiem bojājumiem nenes nekādu atbildību.
        - Iegādājoties iekārtu Pircējam pašam jāpārliecinās par visu sastāvdaļu esamību, jo pēc veikala telpu pamešanas pretenzijas netiek pieņemtas.
        - Pārdevējs neatbild par iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iekārtas ekspluatācijas laikā., tā kā iekārtai ir servisa funkcija, bet tiešu atbildību par šīs iekārtas ekspluatāciju nes Pircējs vai personas, kuras lieto šo iekārtu.
        - Ja ekspluatācijas laikā ir radušies mehāniski vizuāli vai slēpti bojājumi, Pārdevējs par šiem bojājumiem nenes nekādu atbildību.
        - Pārdevējs neņem atpakaļ preci, kas pie Pircēja ir bijusi ilgāk par 3(trijām) darba dienām, tā tikusi lietota, nav pilna komplektācijā, ieskaitot iepakojumu, ka arī Pircējam nav pirkumu apstiprinoša dokumenta.
        - Pārdevējs garantijas termiņa laikā nemaina un neņem atpakaļ pārdotās vai uzstādītās iekārtas, ja tās, pēc Pircēja domām, nestrādā korekti, bet tikai veic garantijas remontu, ja tiek atklāts ražotāja brāķis.
        - Ja ir iestājies garantijas gadījums, Pārdevējs veic dotās iekārtas remontu, iekārtu nemainot uz citu un neatgriežot naudu Pircējam.
        - Ja ir nepieciešams veikt garantijas remontu, bet Pārdevējam nav uz vietas detaļas un tās ir jāpasūta, Pārdevējs par to informē Pircēju un uz remonta laiku tiek pagarināts garantijas laiks. Pircējs šajā gadījumā nav tiesīgs pieprasīt atpakaļ naudu vai iegādātās iekārtas maiņu uz jaunu.
        - Pārdevējs, noformējot pirkumu, Pircējam izsniedz preces pasi un lietošanas instrukciju valsts valodā, kas ir nepieciešama iekārtas pareizai uzstādīšanai un ekspluatācijai.
        - Ja preces pase ir svešvalodā, Pārdevējs Pircējam izsniedz papildus uzstādīšanas un lietošanas instrukciju valsts valodā. Pircējam ir jāpārliecinās, ka instrukcija tiek izsniegta. Ja instrukcija garantijas laika tiek pazaudēta, Pircējs to var pieprasīt Pārdevējam atkārtoti. Preces oriģinālā pase atkārtoti izsniegta netiek, jo tā ir vienā eksemplārā.
        - Lietošanas instrukcijas neesamība neatbrīvo Pircēju no atbildības par viņa iegādāto iekāru un tās lietošanu.
        - Ja garantijas laikā iekārtai tiek atklāti defekti, kas nav mehāniski, vizuāli vai slēpti, ka arī iekārtai nav redzamas oksidēšanās vai korozijas pēdas, nestrādājošo iekārtu Pircējs iesniedz pēc adreses Lāčplēša 75, Rīgā, klāt pievienojot rakstisku defekta aprakstu.
        - Ja iekārtas bojājumi radušies montāžas garantijas laikā, Pircējam par to ir jāinformē Pārdevējs. Pārdevējs veic iekārtas apskati. Ja apskates laikā netiek atklāti montāžas redzami bojājumi vai stiprinājumu deformācija, Pārdevējs pieņem lēmumu, vai dotais gadījums ir garantijas gadījums, jeb iekārta tika pakļauta pārmērīgai slodzei, kas noveda pie tās bojājuma.

Periodiskā apkalpošana

        - Periodiska apkalpošana ir obligāta pārdotajai vai / un uzstādītajai iekārtai.
        - Periodisku apkalpošanu veic pats Pircējs par saviem līdzekļiem.
        - Periodiskas apkalpošanas biežums tiek noteikts pēc iekārtas izmantošanas intensitātes, lietošanas nosacījumiem, iekārtas slodzes, ārējiem faktoriem, bet ne retāk kā vienu reizi kvartālā.
        - Tehniskajai apkalpošanai ir jānodrošina iegādātās iekārtas tīrību, tās sistemātisku tīrīšanu, smērēšanu ar smērvielām tās mehāniskās daļas, kā ārējās, tā arī iekšējās.
        - Pircējs iekārtas apkalpošanu veic pats vai pieaicina firmu, kura ir pietiekoša kvalificēta, lai veiktu tāda veida apkalpošanu. Pie tam Pircējs pats nes atbildību par veicamajiem darbiem un uzņēmuma izvēli.
        - Pircējam tikai atliek noslēgt apkalpošanas līgumu ar jebkuru uzņēmumu, kurš veic šāda veida pakalpojumus, jo tādā gadījumā apkalpojošais uzņēmums pats atbild par laicīgu un pietiekamu darbu veikšanu un klientam tas nav jāatceras.
        - Veicot periodisku apkalpošanu tiek veikta iekārtas izjaukšana un tās iekšējo un ārējo elementu apstrāde ar smērvielām lai izmantošanas laikā nebūtu pārlieku lielas berzes, sasilšanas vai detaļu oksidēšanās. Tāpat tiek veikta visu elektrisko parametru regulēšana, kuri tiešā veidā ietekmē iekārtas darba spēju, tādas kā, strāvas stiprums, laika aizture vai iekārtas atvēršana/ aizvēršana, slodze, aizsardzības ieslēgšanās u.c.
        - Tā kā iegādātā iekārta ir no kopējās sistēmas sastāvdaļa, tad periodiskās apkalpošanas laikā tāpat ir jāapskata un jānovērš visu elementu bojājumi, kuri ir savstarpēji saistīti ar iegādāto preci.
        - Periodiskās apkopes laikā automātiskajiem vārtiem jābūt apskatītiem un noregulētiem: vārtiem, motoram/motoriem, stiprinājumiem, vārtu vērtnēm (nosēšanās, vērtnēm ir viegli jāveras, tās nedrīkst ķerties, vērtņu savērpe, eņģu nolietojums u.c.), kā arī tiek regulēta motoru jauda, īpaši pārejot no ziemas uz vasaras laiku, jo rodas pārlieku liela jauda, kas var novest pie motoru bojājuma un kā sekas, garantijas atteikums. Jāveic arī “nažu”, atdures, ja tie ir uzstādīti, pārbaude, stiprinājumu drošība, jāveic motoru detaļu(iekšējo un ārējo) apstrāde ar smērvielām , vārtu eļļošana, elektroslēdzeņu eļļošana u.c.
        - Tīrīšana tiek veikta ar neitrālām, neagresīvām vielām, bet smērvielai ir jānodrošina nepārtrauktu iekārtas darbību pie sala līdz – 20 grādiem. Tātad tai ir jābūt sala noturīgai.
        - Apskates laikā tiek vērsta īpaša uzmanība motoru slodzes regulēšanai, tā kā tas netiek iekļauts garantijas remontā, bet iegādātā iekārta “nemāk” automātiski regulēt slodzi atkarībā no laika apstākļiem vai citiem ārējiem faktoriem. Nepietiekama slodze noved pie tā, ka vārtu vērtnes netiek aizvērtas , vai netiek daļēji aizvērtas , bet pārlieku liela jauda noved pie vārtu vai motoru bojājuma.
        - Iekārtas elektrisko daļu apskates laikā ir nepieciešams īpašu uzmanību pievērst korpusa, kurā atrodas vadības elementi, hermētiskumam, kā arī izmantoto vadu izolācijas kvalitātei. Ja tikusi bojāta vadu izolācija, tad šādiem vadiem ir jābūt papildus izolētiem vai labāk nomainītiem uz jauniem. Ja tiek atklāts korpusa, kurā ir uzstādīti elektriskie iekārtas elementi bojājums, tad tas ir jānomaina uz jaunu vai ir jābūt veiktai papildus izolācijai, lai novērstu ūdens vai citu vielu iekļuvi, kas var novest pie iekārtas bojājumiem.
        - Gadījumā, ja iegādātā prece ir piekļuves sistēmas vai domofona iekārtas sastāvdaļa , tad periodiskās apskates laikā ir jābūt pārbaudītai visai sistēmai, tās stiprinājumu drošumam, hermētiskumam un izolācijas veselumam. Apskatot mehāniskās daļas ir jāpievērš īpaša uzmanība durvju aizvērējam, kas automātiski neregulējas. Regulēšana atkarībā no laika apstākļiem vai citiem ārējiem faktoriem. Tāpēc Pircējam patstāvīgi ir jānoregulē to tādā veidā, lai nebūtu durvju/gājēju vārtiņu sišanas, bet durvis vai gājēju vārtiņi aizvērtos bez roku palīdzības. Ja to nedarīt, tad turpmāk tas var novest pie elektroslēdzenes vai paša aizvērēja, kas atbild par durvju vai vārtiņu aizvēršanos, mehāniska bojājuma.
        - Nepareiza vai daļēja periodiska apkalpošana, kā arī tās neveikšana var kalpot par iemeslu garantijas atteikšanai, tā kā tā tiešā veidā ietekmē iekārtas darbaspēju.

Lietošanas noteikumi

        - Aizliegts lietot iekārtas, kurām nav veikta periodiska tehniskā apkalpošana.
        - Aizliegts lietot bojātas vai daļēji strādājošas iekārtas, jo tas var novest pie iekārtas nopietnākiem bojājumiem vai mehāniskā vai fiziskām traumām trešajām personām.
        - Aizliegts lietot iekārtas alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā.
        - Iekārtas nedrīkst lietot personas, jaunākas par 18 gadiem vai personas, kas nav izgājušas vajadzīgo apmācību. Apmācības veikšana ir Pircēja atbildība.
        - Aizliegts lietot iekārtu ar daļēji nobloķētiem vai atbloķētiem motoriem, t.i., tas var novest pie reduktora un kā sekas, visas automātikas bojājumiem.
        - Aizliegts lietot iekārtas, kurās periodiskās vai citas apskates laikā atklāti bojājumi, līdz šo bojājumu novēršanai.
        - Aizliegts lietot iekārtas, kuru motori strāvas atslēguma gadījumā tika atbloķēti, bet pēc tam nobloķēti ar atvērtām vērtnēm, jo pieslēdzot strāvu, vadības plate nepareizi noteiks vērtņu atrašanās vietu un tas var novest pie iekārtas bojājumiem.
        - Aizliegts lietot nesazemētas iekārtas (pie 220V). Sazemējums tiek pārbaudīts katras periodiskā apkalpošanas laikā.
        - Aizliegts lietot iekārtas ar atslēgtiem aizsardzības elementiem( fotoelementiem), ja tādi ir uzstādīti.
        - Aizliegts lietot iekārtas ar atslēgtiem aizsardzības elementiem( fotoelementiem) automātiskā režīmā.
        - Ja vārtos, uz kuriem uzstādīta automātika, ir ierīkoti vārtiņi, vārtu automātiku nedrīkst lietot ar atvērtiem vārtiņiem, jo tas var novest pie vārtiņu, ka arī vārtu un automātikas bojājumiem. Tas attiecas arī uz nekorekti strādājošiem durvju aizvērējiem.
        - Aizliegts lietot iekārtas ar mehāniskiem vai citiem bojājumiem. Iekārta ir jāatslēdz no strāvas, vārti/ durvis/ vārtiņi ir jāatbloķē un par bojājumiem jāziņo apkalpojošajai firmai, ar kuru Pircējam ir noslēgts apkalpošanas līgums. Apkalpojošā firma pieņem lēmumu par remontu. Ja pēc apkalpojošās firmas domām tas ir garantijas gadījums, šīs firmas darbinieki nogādā iekārtu Pārdevējam, lai veiktu garantijas remontu. Ja bojājums nav garantijas gadījums, apkalpojošā firma pati veic iekārtas remontu. Par to apkalpojošā firma informē Pircēju.
        - Īpaši rekomendējam noslēgt līgumu par apkalpošanu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, jo apkalpojošās firmas strādā cauru diennakti un bez brīvdienām, tāpēc var novērst bojājumus īsā laikā. Paši iedzīvotāji diez vai spēs veikt pietiekoši ātru un kvalitatīvu remontu.
        - Privātmāju iedzīvotājiem tāds līgums nav obligāts, jo Pircējs pats var koordinēt savas darbības nestrādājošas iekārtas dēļ.
        - Aizliegts lietot iekārtas, kurās ir iekļuvis ūdens vai cita viela, kas var novest pie iekārtas bojājumiem. Arī šajā gadījumā iekārta ir jāatslēdz un jāveic apkopes darbi.
        - Ja Pircējs ir atklājis, ka vārti/durvis/vārtiņi ir trešo personu bojāti, kas novedis pie vārtu/durvju/vārtiņu deformācijas vai iekārtu bojājumiem, arī šajā gadījumā iekārtas lietot ir aizliegts, līdz bojājumi tiek novērsti.
        - Aizliegts lietot iekārtas nestandarta vai apgrūtinātos apstākļos, ja šādus apstākļus nepieļauj ražotājs. Pie šādiem gadījumiem var pieskaitīt arī sniega tīrīšanu ar vārtiem, uz kuriem uzstādīta automātika vai apledojušas iekārtas lietošana utt.
        - Uzstādītās iekārtas nav paredzētas vārtu, durvju vai vārtiņu aizslēgšanai, bet gan tikai aizvēršanai. Tāpēc Pircējs nevar pieprasīt, lai iekārtas spētu izturēt pārmērīgu spēku, kas tiek piemērots vārtiem, durvīm vai vārtiņiem.
        - Dotās iekārtas pilda servisa funkcijas un nav paredzētas aizslēgšanai. Tam ir paredzētas mehāniskās slēdzenes un citas iekārtas, kas paredzētas šādiem mērķiem.
        - Pircējs nedrīkst veikt izmaiņas, papildinājumus vai modernizāciju uzstādītajā un saskaņotajā iekārtā garantijas termiņa laikā, jo tas var novest pie nopirktās un uzstādītās iekārtas nekorektas darbības.
        - Pārkāpjot kādu no augstākminētajiem punktiem, Pircējs pats nes atbildību par sekām un nav tiesīgs novelt atbildību uz Pārdevēju.
        - Pircējs nevar pieprasīt kompensāciju no Pārdevēja par morālo vai citu pastarpināto kaitējumu, kas radies Pircējam iekārtu ekspluatācijas laikā.

KATALOGS
< >KONTAKTI

Uzdod savu jautājumu:

info@agents.lv


Piezvanīt mums:

+37126742578


Mēs sociālajos tīklos:Created by: info@agents.lv